Thursday, October 01, 2009

Rif Bava Batra 10b {20b - 21b; 21a}

10b

See the Rif inside here.

{Bava Batra 20b}
Mishna:
לא יפתח אדם חנות של נחתומים וחנות של צבעים תחת אוצרו של חברו ולא רפת בקר
באמת ביין התירו אבל לא רפת בקר

חנות שבחצר יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הנכנסין ולא מקול היוצאין
אבל עושה כלים ויוצא ומוכר בשוק ואינו יכול למחות בידו ולומר לו איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הרחיים ולא מקול התינוקות:
A MAN SHOULD NOT OPEN A BAKERY OR A DYER'S WORKSHOP UNDER HIS NEIGHBOR'S STOREHOUSE, NOR A COWSHED.
IN POINT OF FACT THEY {= THE RABBIS} PERMITTED {A BAKERY OR DYER'S WORKSHOP TO BE OPENED} UNDER WINE, BUT NOT A COWSHED.

{IF A MAN DESIRES TO OPEN} A SHOP IN A COURTYARD, HE {=HIS NEIGHBOR} MAY PREVENT HIM ON THE GROUND THAT HE WILL NOT BE ABLE TO SLEEP THROUGH THE NOISE OF PEOPLE COMING AND GOING.
A MAN, HOWEVER, MAY MAKE ARTICLES IN THE COURTYARD TO TAKE OUT AND SELL IN THE MARKET, AND HIS NEIGHBOUR CANNOT PREVENT HIM ON THE GROUND THAT HE CANNOT SLEEP FROM THE NOISE OF THE HAMMER OR OF THE MILL-STONES OR OF THE CHILDREN.

Gemara:
תנא אם היתה רפת בקר קודמת לאוצר מותר
תנא ביין התירו מפני שמשביחו ולא רפת בקר מפני שמסריחו
א"ר יוסף האי חמרא דידן אפילו קוטרא דשרגא נמי קשיא ליה
א"ר ששת ואספסתא כי רפת בקר דמיא:
A tanna taught: If the cowshed is there before the storehouse, it is permitted {to be opened}.
A tanna taught: They declared it permissible in the case of wine because it {the smoke} improves it, while they forbade a cowshed because it {=the smell} spoils it.

Rav Yosef said: Our wine is adversely affected even by the smoke of a lamp.
Rav Sheshet said: Cropped grain is on the same footing as a cowshed.

חנות שבחצר יכול למחות בידו וכו'ש
מ"ש רישא ומ"ש סיפא
אמר רבא סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת יהושע בן גמלא ואילך שתיקן שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל פלך ופלך ומכניסין אותן כבן שש כבן שבע
"A SHOP IN A COURTYARD, HIS NEIGHBOUR MAY PREVENT HIM...":
Why is the case in the resha different from that of the sefa?
{Bava Batra 21a}
Rava said: The sefa is going on school children, and from the edict of Yehoshua ben Gamla and on, that he instituted that schoolteachers would be placed in each and every district, and in each and every town, and that children should enter school at the age of six or seven.

א"ל רב לרב שמואל בר שילת עד בר שית לא תקביל מכאן ואילך קביל ואספי ליה כי תורא
וא"ל רב לרב שמואל בר שילת כי מחית ליה לינוקא לא תמחיה אלא בערקתא דמסאנא
דקארי קארי ודלא קארי ליהוי צוותא לחבריה
Rav said to Rav Shmuel bar Shelat: Before the age of six do not accept pupils; from that age you can accept them. and stuff them with Torah like an ox.
And Rav said to Rav Shmuel bar Shelat: When you punish a pupil, only hit him with a shoe latchet. The attentive one will read {of himself}, and if one is inattentive, put him next to a diligent one.

אמר רבא מתקנת יהושע בן גמלא ואילך לא ממטינן ינוקא ממתא למתא אבל מבי כנישתא לבי כנישתא ממטינן ואי מפסיק נהרא לא ממטינן ואי איכא תיתורא ממטינן גמלא לא ממטינן זימנין דמיקרי ונפל
Rava said: Under the ordinance of Yehoshua ben Gamla, children are not to be sent {every day to school} from one town to another, but they can be compelled to go from one synagogue to another {in the same town}. If, however, there is a river in between, we cannot compel them. But if, again. there is a bridge, we can compel them — not, however, if it is merely a plank. For there are times in which a mishap will occur and he will fall.

אמר רבא סך מקרי דרדקי עשרין וחמשה ינוקי
ואי איכא חמשין מותבינן תרי
ארבעין מותבינן ליה ריש דוכאנא ומסייעינן ליה ממתא
Rava said: The number of pupils to be assigned to each teacher is twenty-five. If there are fifty, we appoint two teachers. If there are forty, we appoint an assistant, at the expense of the town.

אמר רבא האי מקרי ינוקא דגריס ואיכא אחרינא דגריס טפי מיניה לא מסלקינן ליה דילמא אתי לאיתרשולי
ורב דימי מנהרדעא אמר כ"ש דדייק טפי
דאמר מר קנאת סופרים תרבה חכמה
Rava said: If we have a teacher who reads {/gets on} with the children and there is another who can get on better, we do not replace the first by the second, for fear that the second when appointed will become indolent.
And Rav Dimi of Nehardea said: All the more so, that he will exert himself more. For master said: 'the jealousy of scribes increaseth wisdom.'

ואמר רבא הני תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק ולא גריס מותבינן דגריס ולא דייק ושבישתא ממילא נפקא
רב דימי מנהרדעא אמר מותבינן דדייק ולא גריס ושבישתא דעאל עאל:
And Rava said: If there are two teachers of whom one gets on fast but with mistakes and the other slowly but without mistakes, we appoint the one who gets on fast and makes mistakes, since the mistakes go out by themselves {=correct themselves in time}.
Rav Dimi of Nehardea said: We appoint the one who goes slowly but makes no mistakes, for once a mistake is implanted it has entered.

גרסינן בפרק כל כתבי הקדש
אמר ר"ל משום ר' יהודה נשיאה אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן
א"ל רב פפא לאביי דידי ודידך מאי
א"ל אינו דומה הבל שאין בו חטא להבל שיש בו חטא

ואמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה אין מבטלין תינוקות של בית רבן אפילו לבנין בה"מ
ואמר ר"ל משום רבי יהודה נשיאה כך מקובל אני מאבותי כל עיר שאין בה תינוקות של בית רבן מחריבין אותה ואמרי לה מחרימין אותה
אמר רבא מיקרי דרדקי דפשע בינוקי ושתלא דאפסיד שיתליה וטבחא דנביל ליה לחיותא [ואומנא] וספר מתא דטעי מסלקינן להו בלא אתרייתא מאי טעם כולן כמותרין ועומדין הן
כללא דמלתא כל פסידא דלא הדר כמותרה ועומד הוא
We learn in perek Kol Kitvei Hakodesh:
Resh Lakish cited Rabbi Yehuda Nesia: The world only is sustained because of the mist of the breath of schoolchildren.
Rav Pappa said to Abaye: Yours and mine, what of it?
He {=Abaye} said to him: Mist {of the breath} of one who has no sin is not comparable to the mist of one who has sin.

And Resh Lakish cited Rabbi Yehuda Nesia: We do not cause neglect of Torah by schoolchildren, even for the building of the Temple.
And Resh Lakish cited Rabbi Yehuda Nesia: So I have received as tradition from my ancestors: Any city which lacks schoolchildren, they destroy it; and some say {the textual variant} they place it under the ban.

{Bava Batra 21b}
Rava said: A schoolteacher who negligently teaches the children, a vine-dresser who ruins the vine, a butcher who renders the animal a neveila, [and a craftsman] and a scribe of the town who erred, we remove them without warning. What is the reason? All of them stand as if the have been warned.

The general rule of the matter is that any damage which cannot be undone are standing as if warned.

{Bava Batra 21a}
תניא אחד מבני חצר שביקש ליעשות רופא אומן גרדי ומלמד תינוקות
They learnt {in a brayta}: If one of the residents of a courtyard wants to become a doctor, a craftsman, a weaver, or teacher of schoolchildren,

No comments: